Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení ukončeno

Ve čtvrtek 2. července 2020 jsme přijetím posledního zápisového lístku naplnili kapacitu pro přijetí uchazečů jak v oboru 79-41-K/41 (čtyřletý obor), tak v oboru 79-41-K/81 (osmiletý obor). Všem uchazečům, kterým již nemůžeme vyhovět a na základě podané žádost o vydání nového rozhodnutí je přijmout, bude v nejbližších dnech zasláno usnesení o zastavení řízení.

Politolog Petr Just oslovil trutnovské publikum

Politolog Petr Just oslovil trutnovské publikum


Cyklus besed pořádaných s významnými absolventy odstartoval v pátek 6. 3. 2020 politolog PhDr. Petr Just, Ph.D. Nejprve se setkal se studenty na půdě gymnázia a v podvečerních hodinách se zájemci z řad veřejnosti v síni Bohuslava Martinů.

Moderování prvního pořadu se ujala zástupkyně ředitele Mgr. Petra Tichá, která představila hosta a zdůraznila nejdůležitější momenty jeho studijní a profesní dráhy. Dr. Just zavzpomínal na gymnaziální léta, studium v USA i vysokoškolské časy. Přítomným podrobněji představil i Metropolitní univerzitu Praha, kde v současné době působí jako pedagog a vedoucí katedry politologie a humanitních studií. Studenty v této souvislosti zajímalo, co vůbec obnáší profese politologa. Přednášející při této příležitosti vyjádřil vzácně se vyskytující názor, že by prosazoval povinnou maturitu ze společenských věd, která by studenty vedla k většímu vhledu do společensko-politického dění a tím i k zodpovědnějšímu přístupu k volebnímu právu.

Část besedy byla věnována i dotazům publika – týkaly se přímé volby prezidenta ČR, amerického volebního systému, proběhnuvších slovenských parlamentních voleb či většího zapojení mladých lidí do politiky.

Setkáním dr. Justa a veřejnosti v síni Bohuslava Martinů provázel ředitel školy Mgr. Petr Skokan a přátelskou atmosféru ovlivnila i přítomnost bývalých třídních učitelek Dany Kubečkové a Heleny Jirkovské. Host s mírnou nostalgií zavzpomínal na pobyt americké studentky Nicole Dobesh z Nebrasky ve své rodině a následující vlastní roční studium na střední škole v Lincolnu v Nebrasce, které ho nasměřovalo k budoucí dráze politologa.

Debata se dotýkala podobných témat jako ve škole, větší prostor byl věnován např. brexitu, komunální politice, různým pojetím demokracie a také občanské angažovanosti. Dr. Just se ztotožňuje s postojem politologů, že „úroveň politické kultury v zemi nezávisí na tom, jak vystupují vrcholní představitelé. Její vyspělost se hodnotí podle ochoty občanů veřejně vyjadřovat své postoje i v době mezi volbami.

Čas strávený s PhDr. Petrem Justem, Ph.D., vnímalo publikum jako podnětný a je příslibem pro další inspirativní besedy v rámci cyklu „Setkání s významnými absolventy“ u příležitosti oslav 100. výročí Gymnázia Trutnov.

Mgr. Petra Machoňová, Mgr. Jitka StránskáGALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Pracuji jako zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. Učím německý jazyk ve třídách 5.X a 8.X a německou konverzaci v maturitním ročníku.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE SPOLEČENSKÉ VĚDY