Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Metodik prevence

Metodik prevence

Program prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr.Zuzana Fátorová


Konzultační hodiny

Pro žáky – denně 9:40 – 10:00
Pro rodiče – denně 7:30 - 8:00
(po dohodě i v kterémkoliv jiném termínu)


Kontakt: fatorova@gymnaziumtu.cz 


Vážení studenti, rodiče a pedagogové,


působím na naší škole jako metodik prevence a školní psycholog. Cílem mého působení  je zajištění poradenských služeb a možnost poskytnutí pomoci okamžitě a přímo ve škole. Jako školní psycholog vykonávám činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuji se žáky, pedagogy i rodiči. Nejčastěji se jedná o poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech nebo v otázkách školní problematiky.  Při vykonávání své práce jsem vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem (samozřejmostí je naprostá diskrétnost).


Moje práce probíhá podle Minimálního preventivního programu, který vychází z z pokynu MŠMT, Č.j.:14514/2000-51 a je zaměřen na předcházení následujícím sociálně negativním jevům:


 • Záškoláctví

 • Šikana, kyberšikana; rasismus, xenofobie, vandalismus

 • Kriminalita, delikvence

 • Drogová závislost, alkoholismus, kouření, onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek

 • Virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony)

 • Gambling (patologické hráčství)

 • Domácí násilí
 • Týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí
 • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)


V rámci MPP nabízíme různé aktivity


 • aktivity pro žáky


 • Konzultační hodiny metodika prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradce

 • Komunikace se žáky prostřednictvím školní nástěnky, studentské rady a schránky důvěry

 • Šetření situace na škole formou dotazníků

 • Spolupráce s Policií ČR – besedy s žáky

 • Výchova a vzdělávání k zdravému životnímu stylu a k odolnosti vůči negativním společenským jevům

 • Besedy, přednášky a semináře pro žáky

 • Zapojení dětí do vědomostních i sportovních soutěží a olympiád

 • Kulturní představení – v době vyučování i ve volném čase, návštěvy divadla, kina


 • aktivity pro rodiče


 • Konzultační hodiny metodika prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradce

 • Poradenská činnosti školního metodika prevence a výchovné poradkyně a práce každého třídního učitele s rodiči

 • Seznámení s preventivním programem školy (k nahlédnutí na požádání, při třídních schůzkách)

 • Seznámení s řádem školy

 • Poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence


 • aktivity vyučujících


 • Vzdělávání pedagogických pracovníků na seminářích k této problematice

 • Spolupráce s rodiči – konzultace, třídní schůzky, besedy s odborníky, řešení složitých výchovných situací (výchovné komise)

 • Práce výchovné komise – při řešení závažných problémů (spolu s rodiči)

 • Spolupráce s dětským psychologem a PPP

 • Spolupráce s dětským kurátorem, sociálními pracovnicemi

 • Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií

 • Držení dozorů o přestávkách na chodbách, v jídelněMgr. Zuzana Fátorová