Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Metodik prevence

Metodik prevence

Program prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr.Zuzana Fátorová


Konzultační hodiny

Pro žáky – denně 9:40 – 10:00
Pro rodiče – denně 7:30 - 8:00
(po dohodě i v kterémkoliv jiném termínu)


Kontakt: fatorova@gymnaziumtu.cz 


Vážení studenti, rodiče a pedagogové,


působím na naší škole jako metodik prevence a školní psycholog. Cílem mého působení  je zajištění poradenských služeb a možnost poskytnutí pomoci okamžitě a přímo ve škole. Jako školní psycholog vykonávám činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuji se žáky, pedagogy i rodiči. Nejčastěji se jedná o poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech nebo v otázkách školní problematiky.  Při vykonávání své práce jsem vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem (samozřejmostí je naprostá diskrétnost).


Moje práce probíhá podle Minimálního preventivního programu, který vychází z z pokynu MŠMT, Č.j.:14514/2000-51 a je zaměřen na předcházení následujícím sociálně negativním jevům:


 • Záškoláctví

 • Šikana, kyberšikana; rasismus, xenofobie, vandalismus

 • Kriminalita, delikvence

 • Drogová závislost, alkoholismus, kouření, onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek

 • Virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony)

 • Gambling (patologické hráčství)

 • Domácí násilí
 • Týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí
 • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)


V rámci MPP nabízíme různé aktivity


 • aktivity pro žáky


 • Konzultační hodiny metodika prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradce

 • Komunikace se žáky prostřednictvím školní nástěnky, studentské rady a schránky důvěry

 • Šetření situace na škole formou dotazníků

 • Spolupráce s Policií ČR – besedy s žáky

 • Výchova a vzdělávání k zdravému životnímu stylu a k odolnosti vůči negativním společenským jevům

 • Besedy, přednášky a semináře pro žáky

 • Zapojení dětí do vědomostních i sportovních soutěží a olympiád

 • Kulturní představení – v době vyučování i ve volném čase, návštěvy divadla, kina


 • aktivity pro rodiče


 • Konzultační hodiny metodika prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradce

 • Poradenská činnosti školního metodika prevence a výchovné poradkyně a práce každého třídního učitele s rodiči

 • Seznámení s preventivním programem školy (k nahlédnutí na požádání, při třídních schůzkách)

 • Seznámení s řádem školy

 • Poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence


 • aktivity vyučujících


 • Vzdělávání pedagogických pracovníků na seminářích k této problematice

 • Spolupráce s rodiči – konzultace, třídní schůzky, besedy s odborníky, řešení složitých výchovných situací (výchovné komise)

 • Práce výchovné komise – při řešení závažných problémů (spolu s rodiči)

 • Spolupráce s dětským psychologem a PPP

 • Spolupráce s dětským kurátorem, sociálními pracovnicemi

 • Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií

 • Držení dozorů o přestávkách na chodbách, v jídelněMgr. Zuzana Fátorová