Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úřední hodiny o prázdninách

Informace o úředních hodinách během letních prázdnin 2022 najdete na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Vše o přijímacím řízení

Vše o přijímacím řízeníPozvánky k přijímacím zkouškám rozešleme poštou


V zákonném termínu evidujeme pro čtyřletý obor celkem 124 přihlášek ke vzdělávání, pro osmiletý obor je přihlášek 105. Tyto počty jsou však vzhledem ke skutečnosti, že všichni uchazeči mají možnost podat přihlášku na dvě školy, poněkud zavádějící a nevypovídají přesně o počtu zájemců o vzdělávání na Gymnáziu Trutnov.  


Oficiální pozvánky k JPZ budeme rozesílat tak, abychom splnili zákonnou podmínku odeslání nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek. Pozvánky pro uchazeče ve čtyřletém oboru budou rozeslány nejpozději v pátek 25. 3. 2022. Pro osmiletý obor to bude nejpozději do konce března 2022. Bude se jednat o dopisy v obálkách s modrým pruhem, které jsou určeny do vlastních rukou zákonných zástupců uchazečů uvedených na přihlášce ke vzdělávání. Prosím zákonné zástupce, aby doručování věnovali potřebnou pozornost a v případě, že pozvánku v přiměřeném časovém odstupu od uvedených termínů odeslání neobdrží, kontaktovali sekretariát gymnázia (499 840 093). V případě, že máme z přihlášky k dispozici také emailovou adresu zákonného zástupce, zašleme neoficiální pozvánku vygenerovanou ze systému společnosti CERMAT rovněž elektronicky. Děkuji za spolupráci.


Petr Skokan, 20. 3. 2022Zveřejnili jsme kritéria k přijímacímu řízení 2022

Kritéria přijímání v roce 2022 pro čtyřletý i osmiletý obor jsou k dispozici v přiložených PDF souborech.


Petr Skokan, 21. 1. 2022Všeobecné informace k přijímacímu řízení v roce 2022

Vzhledem k tomu, že Den otevřených dveří letos proběhne vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v omezené podobě a bude menší prostor pro odpovědi na dotazy uchazečů, přinášíme základní informace formou písemných otázek a odpovědí. Věřím, že Vám pomohou vyřešit drtivou většinu nejasností. No a s těmi zbývajícími se na nás neváhejte obrátit během DOD nebo kdykoliv jindy.Jak budou vypadat přijímací zkoušky?


Jednotná přijímací zkouška  organizovaná společností CERMAT je letos opět povinnou součástí přijímacího řízení na maturitní obory. Školní část přijímací zkoušky škola neorganizuje.Kdy se jednotné přijímací zkoušky (JPZ) konají?


Pro čtyřletý obor:            

první termín 12. 4. 2022, druhý termín 13. 4. 2022

                   

Pro osmiletý obor:          

první termín 19. 4. 2022, druhý termín 20. 4. 2022


Náhradní termíny pro oba obory jsou vypsány na 10. a 11. 5. 2022
Do kdy je potřeba doručit přihlášku ke vzdělávání do školy?

 

Správně vyplněnou přihlášku je nezbytné doručit do školy nejpozději v pondělí 1. března 2022. Tiskopis aktuálně platné přihlášky pro letošní rok je jedním ze souborů přiložených k tomuto článku nebo lze přihlášku stáhnout na webu CERMAT.  S vyplněním přihlášky by měla poskytnout součinnost kmenová základní škola, avšak její doručení do školy střední je záležitostí a odpovědností rodičů (zákonných zástupců).  

 Kolik přihlášek se podává?

 

Uchazeč může i letos podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dva různé obory stejné SŠ.

  

 


Jak máme vyplnit předchozí prospěch, když bylo řešeno, že hodnocení druhého pololetí nebude v rámci přijímacího řízení použito?

 

Na přihlášce vyplňte prospěch dle vysvědčení tak, jak je předepsáno, tedy obě vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z ročníku posledního (8. a 9. třída pro čtyřletý obor, čtvrtá a pátá třída pro obor osmiletý). 

 Bude uchazeč konat JPZ dvakrát?

 

Stávající úprava s tím počítá. Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, může testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

 Jak se dozvíme, kdy a kam se máme dostavit na přijímací zkoušku?

 

Každá škola má povinnost s uchazeči (jejich zákonnými zástupci) prokazatelně komunikovat a podstatné informace doručit. Pozvánka k JPZ bude doručena písemně na adresu trvalého bydliště uvedenou na přihlášce (v případě existující datové schránku bude komunikace vedena přes DS) v dostatečném časovém předstihu.

 Kde lze získat vzorová zadání testů pro JPZ?


Vzorová zadání testů JPZ z matematiky i českého jazyka jsou k dispozici na webu CERMAT. Na těchto webových stránkách je k dispozici i množství dalších všeobecných informací týkajících se přijímacího řízení.

 


Jsou k dispozici kritéria přijímacího řízení Gymnázia Trutnov platná pro rok 2022?


Kritéria budou k dispozici v nejbližších dnech v přiložených souborech. Je možné požádat o uzpůsobení podmínek JPZ ze zdravotních nebo jiných důvodů?


Ano, uzpůsobení podmínek konání testů JPZ je možné, avšak pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení, které musí být doloženo k přihlášce do 1. 3. 2022.Co když bude uchazeč v době konání JPZ nemocen?


 V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu.Je možné získat nějaké další informace týkající se studia na GTU?


Základní informace jsou jednom z přiložených souborů níže.

 

 

 

                                                                                                                              Petr Skokan, 11. 1. 2022

                                                                                                                                                 

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
prihlaska-ss-2020-2021-denni-editovatelna.pdf Editovatelná přihláška ke vzdělávání na SŠ - verze 2021 STÁHNOUT
priloha-c-1-ke-kriteriim-pro-prijimaci-rizeni-2022.pdf Kritéria pro přijímací řízení 2022 - příloha č. 1 - čtyřletý i osmiletý obor STÁHNOUT
kriteria-pz-2022-ctyrlety-obor.pdf Kritéria pro přijímací řízení 2022 - čtyřletý obor STÁHNOUT
kriteria-pz-2022-osmilety-obor.pdf Kritéria pro přijímací řízení 2022 - osmiletý obor STÁHNOUT