Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Volitelný zeměpis a Zeměpisný seminář

Vždy je možné se dozvědět ještě něco víc...

Rozšíření výuky zeměpisu na naší škole probíhá ve volitelném zeměpise, který je předmětem dvouletým. Studenti si ho volí na konci druhého ročníku (sexty) a navštěvují jej ve třetím a čtvrtém ročníku (respektive septimě a oktávě). Druhou možností je Zeměpisný seminář, který probíhá ve čtvrtém ročníku (oktávě) a slouží především jako prohloubení znalostí a příprava k maturitě ze zeměpisu.


Volitelný zeměpis

Volitelný zeměpis je dvouletý předmět určený pro studenty třetích ročníků a septim. V aktuálním školním roce zní jeho název Současná geografie. V prvním roce je cílem předmětu podnítit žáky k zájmu o politické dění v současném světě, a to na základě historických příčin, které událostem a změnám předcházely. V souvislostech s těmito událostmi nelze opomenout osobnosti geopolitického života a jejich vliv na současný svět, respektive na podobu světa v minulosti.  

    V roce druhém se studenti seznámí s globálními problémy přírodního i společenského charakteru. Dále pak s jiným pohledem na regionalizaci současného světa, a to prostřednictvím civilizačních (kulturních) makroregionů. Na základě vytyčených makroregionů je dalším cílem představit zajímavé geografické prvky, jako jsou památky UNESCO či specifické národy. Podobně je předestřen i pohled na regionalizaci Česka. 

    V obou letech je vzhledem k neustále se měnícímu a vyvíjejícímu se současnému světu dílčím cílem i předání dovedností v práci s mapovými servery, webovými podklady či aplikacemi tak, aby studenti dokázali potřebné informace především vyhledat, třídit a analyzovat.  

    Výuka v tomto předmětu předpokládá samostatnou přípravu studentů. Probíraná témata jsou z velké míry zpracovávána studenty. Ve vhodných tématech jsou použity také dokumentární filmy.

    U zájemců o předmět se tedy očekává vyšší zapojení – vyhledávání zdrojů, příprava prezentací – a to především u problematických či sporných témat (nastolení problému, zjištění příčin, jejich možné řešení). Zájemci by měli být rovněž schopni sledovat aktuální dění, odvozovat vztahy a chápat souvislosti v současném světě.

    Některá témata budou probíhat formou praktické výuky v terénu – podzimní a jarní měsíce. Určitá témata budou rozvíjena na základě sledování dokumentárních filmů jakožto východiska k pochopení problémů či prezentace názorů na problém. Téma „On-line geografie“ bude probíráno v počítačové učebně

Rok první:

Politická mapa světa, Významná politická seskupení současného světa, Osobnosti světové politiky, Praktická geografie terénní, Praktická geografie online

Rok druhý:

Globální problémy, Civilizační makroregiony, Regionální geografie světa, Regionální geografie Česka, Praktická geografie terénní, Praktická geografie online


Zeměpisný seminář 

    Zeměpisný seminář je jednoletý předmět určený pro studenty čtvrtých ročníků a oktáv. Navazuje na povinné učivo zeměpisu, které je zde prohlubováno a rozšiřováno. Zeměpisný seminář je určen studentům, kteří budou studovat učitelství zeměpisu, odbornou geografii, ekologii, kartografii, nebo chtějí pracovat v cestovním ruchu. Je rovněž vhodnou přípravou pro přijímací zkoušky na vysoké školy, jejichž součástí je test všeobecných předpokladů, např. na ekonomické nebo právnické fakulty, kde jsou zeměpisné otázky vždy zařazeny.

UČITELÉ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS


Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Jan Rejl
Mgr. Jiří Svoboda