Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu:

 

Výuka v předmětu Společenské vědy umožňuje žákům a žákyním pochopit a osvojit si problematiku člověka v měnící se společnosti, zaměřit se na člověka jako neopakovatelného jedince, proniknout do problematiky hospodářské a státoprávní, včetně dimenze mezinárodních vztahů a globalizujícího se světa. Žáci a žákyně si mají osvojit dovednosti, které jim umožní získávat z různých zdrojů informace z oblastí psychologických, sociálních, ekonomických a státoprávních, pomocí kterých se dokážou orientovat ve složité společenské realitě a využívat je pro utváření vlastních názorů a postojů, které mají být schopni na dané úrovni obhájit.

Během čtyř let si žáci a žákyně osvojí základní znalosti v oblastech věd psychologie (1. ročník, kvinta), sociologie, ekonomie (2. ročník, sexta), politologie, práva, mezinárodních vztahů (3. ročník, septima), filosofie a etiky (4. ročník, oktáva), přičemž v 1. ročníku/kvintě je časová dotace 1 hodina týdně, ve 2., 3. a 4. (sextě, septimě, oktávě) 2 hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku mají žáci a žákyně možnost vybrat si ze společenskovědně zaměřených volitelných předmětů a seminářů, které učivo prohlubují a pomáhají je připravovat na přijímací zkoušky na vysoké školy. Jedná se zejména o problematiku práva, ekonomie, medií či testy obecných studijních předpokladů.

Realizace vzdělávacího obsahu předmětu probíhá rozličnými metodami - frontální výuku doplňuje heuristický rozhovor, práce s textem, skupinová práce, aktivizační hry, problémové vyučování, tvůrčí činnosti (tvorba „plakátů“, mentálních map aj.), besedy, exkurze atd.

 

Ukotvení v RVPG: Předmět Společenské vědy spadá pod vzdělávací oblast Člověk a společnost a Člověk a svět práce a spolu s dějepisem využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Předmět zahrnuje vzdělávací obsahy Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti, Trh práce a profesní volba, Pracovněprávní vztahy, Tržní ekonomika, Státní hospodářství, Finance, Občan ve státě, Právo a spravedlnost, Mezinárodní vztahy, globální svět, Úvod do filozofie a religionistiky, Základy teorie vědy a neformální logiky. Současně předmět integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat - Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.

 


UČITELÉ PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská
Mgr. Zuzana Vařáková