Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu:

 

Výuka v předmětu Společenské vědy umožňuje žákům a žákyním pochopit a osvojit si problematiku člověka v měnící se společnosti, zaměřit se na člověka jako neopakovatelného jedince, proniknout do problematiky hospodářské a státoprávní, včetně dimenze mezinárodních vztahů a globalizujícího se světa. Žáci a žákyně si mají osvojit dovednosti, které jim umožní získávat z různých zdrojů informace z oblastí psychologických, sociálních, ekonomických a státoprávních, pomocí kterých se dokážou orientovat ve složité společenské realitě a využívat je pro utváření vlastních názorů a postojů, které mají být schopni na dané úrovni obhájit.

Během čtyř let si žáci a žákyně osvojí základní znalosti v oblastech věd psychologie (1. ročník, kvinta), sociologie, ekonomie (2. ročník, sexta), politologie, práva, mezinárodních vztahů (3. ročník, septima), filosofie a etiky (4. ročník, oktáva), přičemž v 1. ročníku/kvintě je časová dotace 1 hodina týdně, ve 2., 3. a 4. (sextě, septimě, oktávě) 2 hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku mají žáci a žákyně možnost vybrat si ze společenskovědně zaměřených volitelných předmětů a seminářů, které učivo prohlubují a pomáhají je připravovat na přijímací zkoušky na vysoké školy. Jedná se zejména o problematiku práva, ekonomie, medií či testy obecných studijních předpokladů.

Realizace vzdělávacího obsahu předmětu probíhá rozličnými metodami - frontální výuku doplňuje heuristický rozhovor, práce s textem, skupinová práce, aktivizační hry, problémové vyučování, tvůrčí činnosti (tvorba „plakátů“, mentálních map aj.), besedy, exkurze atd.

 

Ukotvení v RVPG: Předmět Společenské vědy spadá pod vzdělávací oblast Člověk a společnost a Člověk a svět práce a spolu s dějepisem využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Předmět zahrnuje vzdělávací obsahy Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti, Trh práce a profesní volba, Pracovněprávní vztahy, Tržní ekonomika, Státní hospodářství, Finance, Občan ve státě, Právo a spravedlnost, Mezinárodní vztahy, globální svět, Úvod do filozofie a religionistiky, Základy teorie vědy a neformální logiky. Současně předmět integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat - Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.

 


UČITELÉ PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY


Mgr. Václav Fojt
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská
Mgr. Zuzana Vařáková