Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Předmět estetická výchova je rozdělen do dvou větví – hudební a výtvarné.

Na nižším stupni gymnázia, tj. ve třídách odpovídajících základní škole, absolvují studenti oba obory. Během výtvarné výchovy se seznamují se základními výtvarnými technikami a prostředky, vytvářejí vlastní práce a projekty. Také navštěvují vybrané výstavy v Městské galerii nebo v galerii Uffo, kde je vždy pro ně připraven speciální interaktivní program. Aktivně se účastní života školy – výzdoba tříd, tematicky laděná výzdoba, projekty mezioborové a výměnné s partnerskými školami, pomoc při přípravě výstav v Galerii Dračí ulička apod.

Hudební výchova na nižším stupni gymnázia seznamuje studenty se základy hudební nauky, jako je notopis, znalost tempových označení, či základy nauky o hudebních nástrojích. Studenti také získávají základní přehled o hlavních osobnostech dějin hudby. Tyto teoretické okruhy jsou doplněny praktickými činnostmi, především hlasovou intonací podle not, čtením rytmu podle notové předlohy a také hrou s rytmickými nástroji. Nezbytnou součástí je samozřejmě zpěv lidových i moderních „umělých“ písní.

Na vyšším stupni gymnázia, tj. na střední škole, si studenti volí mezi estetickou výchovou zaměřenou hudebně nebo výtvarně. Poté absolvují dva ročníky vybraného předmětu. Ve třetím a čtvrtém ročníku se již estetická výchova nevyučuje.

Během estetické výchovy zaměřené výtvarně studenti zkoušejí a osvojují si výtvarné techniky, rozvíjejí svou schopnost vyjádření pomocí výtvarných prostředků, nazírání reality a vztahů skrz optiku výtvarného umění. Nedílnou součástí jsou návštěvy galerií opět s výtvarným programem, během něhož se studenti seznamují se současným výtvarným uměním vlastním aktivním způsobem, často jsou programy doprovázené i setkáním či besedou s autorem. Současně se v hodinách seznamují s dějinami umění, rozlišují slohy i chápou širší souvisloti v oboru. Dějiny umění jsou důležitou mezioborovou součástí výuky. V rámci svého studia se studenti účastní minimálně jedné exkurze estetických výchov buď do Prahy nebo do Hradce Králové. Každý rok mají možnost prezentovat svou výtvarnou práci veřejně a to na Studentském výtvarném salonu v galerii Dračí ulička.

Dvouhodinový blok hudební výuky na vyšším stupni gymnázia umožňuje rozvíjet do větší hlouby všechny výše uvedené aktivity z nižšího stupně gymnázia. Důraz je kladen především na systematičnost výladu dějin hudby, který je doplněn hudebními ukázkami. Práce s poslechem je v hodinách rozvíjena také pomocí tzv. grafických partů, které umožňují reprodukovanou hudbu jednoduše doprovázet na rytmické nástroje. Prostor je ve výuce dán také hudbě mimoevropské a směrům populární hudby od jazzu až po hip hop.


UČITELÉ PŘEDMĚTU ESTETICKÁ VÝCHOVA


Mgr. Jan Erben
Mgr. Eva Kudynová
Mgr. Pavla Hodasová
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Karolína Václavíková