Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Projekt končí, partnerství pokračuje!

Projekt končí, partnerství pokračuje!

Poslední dubnový den formálně ukončil dvouleté období fungování projektu „Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace“. Garantem projektu se stal ÚSTAV HISTORICKÝCH VĚD FILOZOFICKO – PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY SLEZSKÉ UNIVERZITY, který získal potřebné finanční prostředky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost fungujícího v rámci Evropského sociálního fondu. V rámci projektu byla realizována tři klíčová témata:

1. Prezentace nejnovějších výsledků výzkumu a vývoje v oblasti historických věd  
2. Systematický rozvoj práce s VŠ a SŠ studenty v oblasti výzkumu a vývoje (VaV)
3. Další vzdělávání pracovníků v oblasti popularizace a komunikace

Díky tomuto zaměření mohlo být trutnovské gymnázium spolu s dalšími čtrnácti gymnázii z celé republiky osloveno a následně se i stalo partnerem ve výše zmíněném projektu. Jako cílová skupina jsme byli zapojeni do popularizačních přednáškových cyklů založených na prezentaci konkrétních výstupů VaV činnosti doplněného posterovými prezentacemi. V případě gymnázia Trutnov se jednalo o cyklus osmi přednášek:

  •  I. Kulturní dění a životní styl v Československu v 50. a 60. letech 20. století


  • II. Sběratelství, emblémy a kulturní zkušenost v raném novověku

  • III. Impérium vrací úder: Propaganda ve službách války o kalich

  • IV. Němci v českých zemích v 19. a 20. století. Společnost a kultura

  • V. Dějiny sportu a tělesné kultury - od kuriozity k vědecké historii

  • VI. Volný čas v Československu 50. a 60. let

  • VII. Fenomén hospodářských krizí ve 20. století

  • VIII. Čas jsou peníze. Peníze, čas a informace ve světě středověkého města

 

Tato témata nejenže rozšířila a obohatila výuku dějepisu, ale stala se i velkým přínosem pro studenty, kteří mohli na vlastní „kůži“ zakusit vysokoškolský způsob výuky a přiblížit se tak k akademickému prostředí.

Též pro pedagogy byly přednášky milou reminiscencí na vysokoškolská studia a postery se sylaby z každé přednášky obohatily sbírku pomůcek a historickou knihovnu.

 

V rámci projektu byly dále realizovány zahraniční exkurze pro systematicky vytipované skupiny studentů SŠ se zájmem o VaV práci (vytipováni ve spolupráci s pedagogickými pracovníky SŠ), jejichž cílem se stalo Polsko, Německo, Rakousko a Maďarsko. Trutnovští studenti se zúčastnili dvou exkurzí. První exkurze byla směřována na jih Polska, kde jsme v průběhu pěti dní navštívili památky a památníky v Krakově a Osvětimi. Druhá výprava nás zavedla do bavorských měst Mnichov, Řezno a Pasov. Díky těmto exkurzím si mohli trutnovští studenti historii „ohmatat“ v reálném čase i prostoru. Nesmíme též přehlédnout možnost setkaní s vrstevníky z celé republiky a „nasátí“ atmosféry polských a bavorských měst. Díky sofistikovaně postavenému programu bylo vytěženo maximum historických a kulturních památek navštívených míst.

 

Projekt „Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace“ byl formálně ukončen celodenní konferencí, která se konala v Opavě dne 10.4. 2014. Tématem dopolední části konference bylo „Hodnocení spolupráce slezské univerzity se středními školami“. V tomto časovém prostoru byl projekt vyhodnocen z pohledu univerzity, kdy se svým příspěvkem též vystoupil bývalý děkan fakulty a současný primátor Opavy Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Odpolední setkání se tematicky zaměřilo na „Představy, možnosti a vize pro budoucí spolupráci Slezské univerzity se středními školami“. Účastníci konference se zapojili do práce ve dvou workshopech:

workshop I. – projekt spolupráce vysokých a středních škol při popularizaci vědy a výzkumu

workshop II. – potřeby středních škol z hlediska výuky a rozvoje vzdělávání historických věd

Celá akce byla zakončena společným jednáním sekcí a vyhodnocením závěrů konference. Došlo i na diskusi všech zainteresovaných stran u „oválného“ stolu, kde též zazněl příspěvek zástupce trutnovského gymnázia. Celkově byla spolupráce mezi slezskou univerzitou a trutnovským gymnáziem hodnocena velice pozitivně. Díky tomu dostalo Gymnázium v Trutnově nabídku k pokračování partnerství a k prohloubení vzájemné spolupráce v rámci dalších projektů, která byla ze strany gymnázia vřele přijata.

 

  UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Bc. Petra Vojtěchová