Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Žádost o ošetřovné

Podrobnosti na odkazu níže.

Odkaz

Projekt končí, partnerství pokračuje!

Projekt končí, partnerství pokračuje!

Poslední dubnový den formálně ukončil dvouleté období fungování projektu „Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace“. Garantem projektu se stal ÚSTAV HISTORICKÝCH VĚD FILOZOFICKO – PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY SLEZSKÉ UNIVERZITY, který získal potřebné finanční prostředky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost fungujícího v rámci Evropského sociálního fondu. V rámci projektu byla realizována tři klíčová témata:

1. Prezentace nejnovějších výsledků výzkumu a vývoje v oblasti historických věd  
2. Systematický rozvoj práce s VŠ a SŠ studenty v oblasti výzkumu a vývoje (VaV)
3. Další vzdělávání pracovníků v oblasti popularizace a komunikace

Díky tomuto zaměření mohlo být trutnovské gymnázium spolu s dalšími čtrnácti gymnázii z celé republiky osloveno a následně se i stalo partnerem ve výše zmíněném projektu. Jako cílová skupina jsme byli zapojeni do popularizačních přednáškových cyklů založených na prezentaci konkrétních výstupů VaV činnosti doplněného posterovými prezentacemi. V případě gymnázia Trutnov se jednalo o cyklus osmi přednášek:

  •  I. Kulturní dění a životní styl v Československu v 50. a 60. letech 20. století


  • II. Sběratelství, emblémy a kulturní zkušenost v raném novověku

  • III. Impérium vrací úder: Propaganda ve službách války o kalich

  • IV. Němci v českých zemích v 19. a 20. století. Společnost a kultura

  • V. Dějiny sportu a tělesné kultury - od kuriozity k vědecké historii

  • VI. Volný čas v Československu 50. a 60. let

  • VII. Fenomén hospodářských krizí ve 20. století

  • VIII. Čas jsou peníze. Peníze, čas a informace ve světě středověkého města

 

Tato témata nejenže rozšířila a obohatila výuku dějepisu, ale stala se i velkým přínosem pro studenty, kteří mohli na vlastní „kůži“ zakusit vysokoškolský způsob výuky a přiblížit se tak k akademickému prostředí.

Též pro pedagogy byly přednášky milou reminiscencí na vysokoškolská studia a postery se sylaby z každé přednášky obohatily sbírku pomůcek a historickou knihovnu.

 

V rámci projektu byly dále realizovány zahraniční exkurze pro systematicky vytipované skupiny studentů SŠ se zájmem o VaV práci (vytipováni ve spolupráci s pedagogickými pracovníky SŠ), jejichž cílem se stalo Polsko, Německo, Rakousko a Maďarsko. Trutnovští studenti se zúčastnili dvou exkurzí. První exkurze byla směřována na jih Polska, kde jsme v průběhu pěti dní navštívili památky a památníky v Krakově a Osvětimi. Druhá výprava nás zavedla do bavorských měst Mnichov, Řezno a Pasov. Díky těmto exkurzím si mohli trutnovští studenti historii „ohmatat“ v reálném čase i prostoru. Nesmíme též přehlédnout možnost setkaní s vrstevníky z celé republiky a „nasátí“ atmosféry polských a bavorských měst. Díky sofistikovaně postavenému programu bylo vytěženo maximum historických a kulturních památek navštívených míst.

 

Projekt „Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace“ byl formálně ukončen celodenní konferencí, která se konala v Opavě dne 10.4. 2014. Tématem dopolední části konference bylo „Hodnocení spolupráce slezské univerzity se středními školami“. V tomto časovém prostoru byl projekt vyhodnocen z pohledu univerzity, kdy se svým příspěvkem též vystoupil bývalý děkan fakulty a současný primátor Opavy Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Odpolední setkání se tematicky zaměřilo na „Představy, možnosti a vize pro budoucí spolupráci Slezské univerzity se středními školami“. Účastníci konference se zapojili do práce ve dvou workshopech:

workshop I. – projekt spolupráce vysokých a středních škol při popularizaci vědy a výzkumu

workshop II. – potřeby středních škol z hlediska výuky a rozvoje vzdělávání historických věd

Celá akce byla zakončena společným jednáním sekcí a vyhodnocením závěrů konference. Došlo i na diskusi všech zainteresovaných stran u „oválného“ stolu, kde též zazněl příspěvek zástupce trutnovského gymnázia. Celkově byla spolupráce mezi slezskou univerzitou a trutnovským gymnáziem hodnocena velice pozitivně. Díky tomu dostalo Gymnázium v Trutnově nabídku k pokračování partnerství a k prohloubení vzájemné spolupráce v rámci dalších projektů, která byla ze strany gymnázia vřele přijata.

 

  UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková