Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Maturitní otázky

1. Pravěk v našich zemích a ve světě

 

- rozdělení pravěku

- proces hominizace

- charakteristika nejstarších etap

- neolitická revoluce

- nerovnoměrnost vývoje a přechod k soukromému vlastnictví

- pravěk v našich zemích

- významná archeologická naleziště

 

2. Vznik nejstarších civilizací

 

- oblasti nejstarších civilizací

- vliv přírodních podmínek

- nejstarší státy, jejich organizace, kultura ,náboženství

- příčiny rozpadu despocií

 

3. Řecko kolébka demokracie, evropské kultury a vzdělanosti

 

- osidlování Řecka

- nejstarší období

- řecko-perské války

- klasické období a řecká demokracie

- helénismus

- věda, filozofie ,divadlo, architektura

 

4. Proměny římského státu, latinská kultura

 

- osidlování Itálie

- vznik Říma a jeho vývoj v době republiky

- punské války

- krize římské republiky

- rozvoj a krize římského impéria

- latinská kultura

 

5. Vznik a význam náboženství od nejstaršího období lidských dějin

 

- náboženské představy v pravěku

- význam náboženství ve starověkých despocií, Indii, Číně, Řecku a Římě

- islám

- judaismus

- vznik křesťanství a základní etapy jeho vývoje

- aktuální otázky náboženství

 

6. Raně středověké státy v Evropě

- stěhování národů

- Slované a jejich první státy

- vývoj v ostatních částech Evropy – říše franská, byzantská

- vliv arabského světa

- kultura

7. Ekonomické a politické problémy vrcholného středověku

 

- hospodářský rozvoj – řemesla, města, peněžní hospodářství

- situace v církvi

- upevňování feudálních států ve Francii a Anglii

- stoletá válka

- roztříštěnost Německa a Itálie

- situace na Balkáně a v Rusku

 

8. Český stát za Přemyslovců

 

- počátky českého státu

- vývoj v 10. a 11. století

- český stát jako středoevropská velmoc ve 13. a na počátku 14. století

- kontakty s cizinou, vznik měst, rozmach dolování, kolonizace

- rozvoj kultury

 

9. Upevňování feudální monarchie za Lucemburků

 

- nástup Lucemburků

- vláda Jana Lucemburského

- Karel IV.

- Narůstání společenské krize za Václava IV.

- Kultura a vzdělanost

 

10. Husitské revoluční hnutí

 

- situace na počátku 15. století

- Mistr Jan Hus

- počátky husitství, hlavní proudy a jejich cíle

- charakteristika jednotlivých etap husitského revolučního hnutí

- významné osobnosti

 

11.Království dvojího lidu – doba poděbradská, jagellonská

 

- české země ve 40. a 50. letech 15. století

- vláda Jiřího z Poděbrad

- nástup Jagellonců – stavovská monarchie do r. 1526

- rozvoj kultury

12. Renesance, humanismus, reformace

 

- zámořské objevy, jejich příčiny a důsledky

- italská renesance, odraz v architektuře, sochařství, malířství a literatuře

- šíření renesance

- reformace v Německu, Švýcarsku

- šíření reformace

- protireformace

 

 

 

13. Nástup Habsburků, protihabsburský odboj v 16. a 17. stol.

 

- začleňování českých zemí do habsburské monarchie

- první protihabsburský odboj

- boj o náboženské svobody

- rudolfínská doba

- české stavovské povstání

- Bílá hora a její důsledky

 

14. Třicetiletá válka a vývoj Evropy po r. 1648

 

- situace v Evropě před třicetiletou válkou

- fáze třicetileté války

- důsledky pro hospodářský a politický vývoj jednotlivých zemí

- Francie, Prusko, Rusko, habsburská monarchie a Turci ve II. polovině 17. století a na počátku 18. století

 

15.Nizozemská, anglická a americká revoluce

 

- předpoklady buržoazních revolucí

- situace v Nizozemí v polovině 16. století

- Anglie za vlády Alžběty I. a prvních Stuartovců

- americké kolonie v I. polovině 18. století

- průběh a výsledky revolucí

 

16. Osvícenský absolutismus

 

- pojmy osvícenství a osvícenský absolutismus

- nástup Marie Terezie. války o dědictví rakouské

- reformy Marie Terezie

- vláda Josefa II. a jeho reformy

- české baroko

- osvícenský absolutismus v Rusku a Prusku

 

17. České národní obrození

 

- předpoklady národního obrození

- habsburská monarchie na konci 18. a počátku 19. století

- počátky a rozvoj národního obrození

- poslední etapa národního obrození

- hlavní představitelé a jejich dílo

- národní obrození a východní Čechy

 

18. Velká francouzská revoluce a její ohlas v Evropě, napoleonské období

 

- charakteristika starého režimu

- jednotlivé fáze Velké francouzské revoluce

- vzestup Napoleona

- napoleonské války

- vliv událostí ve Francii na dění v Evropě

19. Revoluční rok 1848 u nás a v Evropě

 

- revoluční a národně osvobozenecké hnutí v 1. polovině19. století

- příčiny revolucí v roce 1848

- charakteristika revolučního hnutí v evropských zemích – Německo, Francie, Itálie

- revoluce v Rakousku a Uhrách

- události v Čechách a na Slovensku

- výsledky revoluce

 

20. Svět ve II. polovině 19. století

 

- Anglie a Francie ve II. polovině 19. století

- sjednocení Německa a Itálie

- Rusko a Balkán

- občanská válka v USA a její důsledky

- mocenské rozdělování světa na konci 19. století

 

21. České země a habsburská monarchie ve II. polovině 19. století a na počátku 20. století

 

- české země a habsburská monarchie v 50. a 60. letech 19. století

- prusko – rakouská válka

- rakousko – uherské vyrovnání

- česká politika v 70. – 90. letech 19. století

- česko – německé soupeření

 

22. Příčiny, vznik a průběh první světové války

 

- situace ve světě na konci 19. století

- vznik boků, válečných ohnisek, lokální konflikty

- průběh války

- výsledky první světové války

 

23. Češi a Slováci v době první světové války, vznik samostatné ČSR

 

- postavení Čechů a Slováků za války

- odboj proti Rakousku – Uhersku doma i v zahraničí

- významné osobnosti odboje

- vznik Československé republiky

 

24. Svět mezi světovými válkami

 

- vliv versaillesko – washingtonského systému na poválečné mezinárodní vztahy

- nástup totalitních režimů – Rusko, Itálie, Německo

- hospodářská krize a její důsledky

- nástup nacismu, šíření fašismu, Stalinova diktatura

- postoj demokratického světa

 

 

 

25. První republika 1918 – 1938

 

- vznik ČSR a překonání poválečné krize

- politický systém ČSR

- průběh hospodářské krize v Československu

- problémy první republiky ve 30. letech 20. století

- Mnichovská dohoda

 

26. Druhá světová válka

 

- příčiny válečného konfliktu

- základní etapy války v Evropě

- boje mimo Evropu

- vznik protifašistické koalice

- porážka fašismu

- výsledky druhé světové války

 

27. Odboj Čechů a Slováků proti fašismu doma i v zahraničí

 

- období druhé republiky, rozbití ČSR

- okupace – protektorát

- domácí a zahraniční odboj

- Slováci v době války, SNP

- povstání v Praze, osvobození

 

28. Otázky poválečného uspořádání světa, hlavní problémy vývoje ve světě ve II.

polovině 20. století

 

poválečné uspořádání světa

- německá otázka

- vznik studené války a její projevy

- střídavé oteplování a ochlazování mezinárodních vztahů, ohniska konfliktů

- třetí svět

- svět v 80. letech 20. století, pád totalitních režimů

 

29. Hlavní etapy vývoje Československa v období 1945-1989

 

- charakter lidově demokratického režimu

- zápas demokratických sil s komunisty

- únorový převrat a jeho důsledky

- charakteristika 50. a 60. let 20. století

- pokus o reformu socialismu

- období normalizace

- 80. léta, pád totalitního režimu

 

30. Evropské kulturní dědictví

přehled uměleckých slohů
- základní znaky jednotlivých uměleckých slohu

- podrobná charakteristika vybraného uměleckého slohu podle vlastního zájmu

kulturní památky našeho kraje

 

DOMŮ

ON-LINE

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE

KONTAKTY


UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková