Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Charakteristika předmětu:

Vyučovací předmět dějepis je určen žákům prvního až čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia a kvintám až oktávám osmiletého gymnázia. Časová dotace pro výuku dějepisu je ve všech ročnících stanovena v rozsahu dvou hodin týdně.

Vyučovací předmět dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je tvorba historického vědomí žáka a to zejména ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důraz je především kladen na výuku moderních dějin 19. A 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významným způsobem zohledňuje základní hodnoty lidské civilizace, pomáhá žákům lépe pochopit, zařadit a analyzovat historické jevy a děje. V tomto mu významně pomáhají mezipředmětové vztahy především se společenskými vědami a zeměpisem.

Student je veden k tomu, aby zejména:

 - chápal, že historie není jen uzavřenu minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů,ale je kladením otázek

 - chápal historické kořeny společenské reality, orientoval se ve vývoji a změnách společenských jevů a dějů jak v čase historickém, tak i přítomném

- rozlišoval historickou skutečnost od mýtů, objektivně posuzoval společenské dění v minulosti i současnosti a byl schopen rozpoznat myšlenkovou manipulaci

 - cítil úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, získal respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství.

 


UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Bc. Petra Vojtěchová