Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz

Charakteristika předmětu:

Vyučovací předmět dějepis je určen žákům prvního až čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia a kvintám až oktávám osmiletého gymnázia. Časová dotace pro výuku dějepisu je ve všech ročnících stanovena v rozsahu dvou hodin týdně.

Vyučovací předmět dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je tvorba historického vědomí žáka a to zejména ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důraz je především kladen na výuku moderních dějin 19. A 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významným způsobem zohledňuje základní hodnoty lidské civilizace, pomáhá žákům lépe pochopit, zařadit a analyzovat historické jevy a děje. V tomto mu významně pomáhají mezipředmětové vztahy především se společenskými vědami a zeměpisem.

Student je veden k tomu, aby zejména:

 - chápal, že historie není jen uzavřenu minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů,ale je kladením otázek

 - chápal historické kořeny společenské reality, orientoval se ve vývoji a změnách společenských jevů a dějů jak v čase historickém, tak i přítomném

- rozlišoval historickou skutečnost od mýtů, objektivně posuzoval společenské dění v minulosti i současnosti a byl schopen rozpoznat myšlenkovou manipulaci

 - cítil úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, získal respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství.

 


UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková