Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Proti takovým útokům se prostě musíme bránit ...

Proti takovým útokům se prostě musíme bránit ...


Pan Jaroslav Dvorský ve svém blogu na Trutnovinkách zcela nespravedlivě napadl trutnovské gymnázium i řadu jeho pracovníků nebo členů školské rady. Text obsahuje celou řadu polopravd, nepravdivých údajů nebo vyložených nesmyslů. I přesto považuji za nezbytné podrobněji reagovat alespoň na jednu oblast, kde je zpochybňována úroveň práce pedagogů školy. Nežádoucí sociálně patologické jevy jsou bohužel přítomny v celé společnosti, proto nemůžeme jejich absenci očekávat v žádné škole. Ta, která tvrdí opak, nejspíše neříká pravdu. Rovněž na trutnovském gymnáziu občas řešíme situace, které lze do této kategorie zařadit. Jejich četnost je nejspíše nižší, ale každopádně chci zdůraznit, že problémy, které zjistíme, řešíme podle standardizovaných metodických postupů. Ve škole působí plně kvalifikovaná metodička prevence, výchovná poradkyně momentálně dokončuje specializační studium pro výchovné poradce. 


Situaci, jejíž způsob řešení pan Dvorský zpochybňuje, byla školou věnována maximální pozornost. Vzhledem k citlivým souvislostem jsme při řešení problematiky narušených vztahů mezi žáky ve třídě přizvali ke spolupráci externího a nezávislého metodika prevence z pedagogicko-psychologické poradny. Záležitost jsme od počátku posuzovali jako problém narušených vztahů ve třídě, nikoliv jako šikanu. Ke stejné klasifikaci došel jak v průběhu práce s třídou, tak v závěrečné zprávě, i externí odborník. Konstatoval v ní, že škola udělala při řešení situace maximum. Vzhledem k tomu, že také zřizovatel naší školy obdržel stížnost v uvedené záležitosti, byla kontrolou postupů školy pověřena i Česká školní inspekce. Té jsme poskytli veškeré dostupné podklady a ani ona neshledala žádné pochybení školy jak při řešení situace, tak v komunikaci s rodiči.


I nadále jsem přesvědčen o tom, že Gymnázium Trutnov poskytuje svým žákům bezpečné prostředí a přívětivé klima. Jakékoliv mimořádnosti nelze samozřejmě vyloučit, rozhodně však lze vyloučit obvinění, že by škola takové situace neřešila, nechtěla řešit nebo neměla dostatečně kompetentní odborníky k tomu, aby mohla udělat maximum pro nápravu.


Na ostatní nesmyslné výroky pana Dvorského nebudu vůbec reagovat. Jen musím zdůraznit, že motivy jeho kroků je třeba hledat v minulosti. Pan Dvorský z trutnovského gymnázia odešel v roce 2010 na vlastní žádost - sám podal 31. srpna výpověď. Již po dvou dnech od podání přišel žádat, aby zaměstnavatel souhlasil s jejím stažením. Po velmi důkladném zvážení všech okolností jsem mu však již nevyhověl. Více detailů uvádět nechci, ale důvody mého rozhodnutí mohu kompetentním orgánům kdykoliv doložit.


V době, kdy probíhají plošné konkurzy na ředitele škol zřizovaných Královéhradeckým krajem, má jistě smysl rozpoutat kampaň, která se pokouší vytvořit dojem, že Gymnázium Trutnov má problémy na všech frontách (včetně školské rady) a ředitel je nechce nebo neumí řešit. Nezbývá mi tedy, stejně jako v roce 2010, konstatovat, že na ředitelské funkci nelpím, ale pokud by měla takto smyšlená kampaň přinést úspěch, bylo by to neuvěřitelné a smutné. Nebo je opravdu možné skrývat se za Masarykovy myšlenky, Desatero a další morální kategorie, a přitom se chovat v rozporu s nimi?


Takže co zbývá? Spolu s Karlem  Infeldem  Prácheňským nadále věřit nejen ve vítězství dobra, ale především zdravého rozumu…


… a panu Dvorskému popřát dobrou chuť při pojídání jeho klobouku.

 

Petr Skokan, ředitel školy