Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz
Organizační informace ke konání jednotné přijímací zkoušky

Organizační informace ke konání jednotné přijímací zkoušky


Všichni uchazeči obdrželi poštou pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Její součástí jsou i upřesňující organizační pokyny navázané na aktuální epidemiologickou situaci. Pro větší přehlednost přinášíme již zaslané informace i touto veřejnou cestou.


Příchod do budovy a pobyt ve škole

 

  • Před vstupem do budovy a v budově je nezbytné dodržovat přiměřený odstup od ostatních osob (optimálně 2m).
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovodným osobám!
  • Do budovy mohou vstoupit pouze uchazeči, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Před vstupem do budovy uchazeči rovněž předloží ke kontrole osvědčení o provedeném testování nebo jeho nahrazení (viz pravidla dále).
  • Do budovy uchazeči vstoupí a ve všech prostorách se budou po celou dobu přítomnosti ve škole pohybovat výhradně se zakrytím úst a nosu ochranným prostředkem v souladu s aktuálně platnými pravidly (nově je upřesněna chirurgická rouška nebo obdobná splňující stejné parametry - respirátor není nutný).
  • Po vstupu do budovy a o přestávce mezi zkouškami se uchazeči budou přesně řídit pokyny pedagogického dozoru.
  • V době mezi zkouškami uchazeči nesmí opustit budovu školy.
  • Ve škole je v dostatečném množství k dispozici prostor k umývání rukou (tekoucí studená a teplá voda, mýdlo, dezinfekce).
  • Uchazeči si před vstupem nebo při příchodu do učebny, kde budou vykonávat zkoušku, umyjí ruce mýdlem a následně ruce vydezinfikují. Po celou dobu pobytu ve škole budou pečlivě dodržovat hygienu rukou.

 

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

 

  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
  • Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
  • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
  • Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední škola, pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy, např. pro přijímací zkoušky do nástavbového studia.
  • Obdobně jako ZŠ je i kmenová SŠ povinna uchazeči vydat potvrzení o výsledku provedeného testu, který uchazeč může využít pro potřeby přijímací zkoušky na jiné střední škole.
  • Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.
  • V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.
  • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

 

Potvrzení o negativním testu vydané školou může být nahrazeno


  • Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (nestačí SMS o pozitivním testu, je nezbytné potvrzení praktického lékaře nebo hygienické služby), uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
  • Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
  • Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.