Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Organizační informace ke konání jednotné přijímací zkoušky

Organizační informace ke konání jednotné přijímací zkoušky


Všichni uchazeči obdrželi poštou pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Její součástí jsou i upřesňující organizační pokyny navázané na aktuální epidemiologickou situaci. Pro větší přehlednost přinášíme již zaslané informace i touto veřejnou cestou.


Příchod do budovy a pobyt ve škole

 

  • Před vstupem do budovy a v budově je nezbytné dodržovat přiměřený odstup od ostatních osob (optimálně 2m).
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovodným osobám!
  • Do budovy mohou vstoupit pouze uchazeči, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Před vstupem do budovy uchazeči rovněž předloží ke kontrole osvědčení o provedeném testování nebo jeho nahrazení (viz pravidla dále).
  • Do budovy uchazeči vstoupí a ve všech prostorách se budou po celou dobu přítomnosti ve škole pohybovat výhradně se zakrytím úst a nosu ochranným prostředkem v souladu s aktuálně platnými pravidly (nově je upřesněna chirurgická rouška nebo obdobná splňující stejné parametry - respirátor není nutný).
  • Po vstupu do budovy a o přestávce mezi zkouškami se uchazeči budou přesně řídit pokyny pedagogického dozoru.
  • V době mezi zkouškami uchazeči nesmí opustit budovu školy.
  • Ve škole je v dostatečném množství k dispozici prostor k umývání rukou (tekoucí studená a teplá voda, mýdlo, dezinfekce).
  • Uchazeči si před vstupem nebo při příchodu do učebny, kde budou vykonávat zkoušku, umyjí ruce mýdlem a následně ruce vydezinfikují. Po celou dobu pobytu ve škole budou pečlivě dodržovat hygienu rukou.

 

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

 

  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
  • Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
  • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
  • Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední škola, pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy, např. pro přijímací zkoušky do nástavbového studia.
  • Obdobně jako ZŠ je i kmenová SŠ povinna uchazeči vydat potvrzení o výsledku provedeného testu, který uchazeč může využít pro potřeby přijímací zkoušky na jiné střední škole.
  • Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.
  • V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.
  • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

 

Potvrzení o negativním testu vydané školou může být nahrazeno


  • Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (nestačí SMS o pozitivním testu, je nezbytné potvrzení praktického lékaře nebo hygienické služby), uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
  • Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
  • Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.