Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení ukončeno

Ve čtvrtek 2. července 2020 jsme přijetím posledního zápisového lístku naplnili kapacitu pro přijetí uchazečů jak v oboru 79-41-K/41 (čtyřletý obor), tak v oboru 79-41-K/81 (osmiletý obor). Všem uchazečům, kterým již nemůžeme vyhovět a na základě podané žádost o vydání nového rozhodnutí je přijmout, bude v nejbližších dnech zasláno usnesení o zastavení řízení.

Podrobné informace k přijímacím zkouškám - čtyřletý obor

Podrobné informace k přijímacím zkouškám - čtyřletý obor


Všeobecné informace


Obecné informace o organizaci přijímacího řízení jsou obsaženy v metodice MŠMT, kterou jsme publikovali 7. 5. 2020 zde. 


Pozvánky k přijímací zkoušce byly všem uchazečům o vzdělávání ve čtyřletém oboru (79-41-K/41), kteří budou konat JPZ na Gymnáziu Trutnov, odeslány ve dvou vlnách ve středu 20. a ve čtvrtek 21. května 2020. Ve středu jsme rozeslali v elektronické podobě pozvánku generovanou společností CERMAT (všem uchazečům, na jejichž přihlášce byl uveden e-mailový kontakt uchazeče nebo zákonného zástupce). Ve čtvrtek jsme k poštovní přepravě předali zásilku (doručenka s modrým pruhem), která obsahuje jak pozvánku CERMAT v papírové podobě, tak rovněž pozvánku školní, která obsahuje všechny další nezbytné informace. 


Všichni uchazeči jsou povinni zúčastnit se jednotné přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných testů z matematiky a českého jazyka (dále jen JPZ). JPZ koná každý uchazeč o přijetí do maturitního oboru letos pouze jednou, a to ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě. Pro čtyřletý obor se JPZ konají v pondělí 8. 6. 2020. 


Uchazeč se dostaví do budovy školy na Jiráskově náměstí v den testování vzhledem k nezbytnosti průběžného odbavení v časovém rozmezí uvedeném na pozvánce. Uchazeči, kteří budou konat JPZ v učebnách C a F (viz přiložená pozvánka CERMAT) se po příchodu do budovy gymnázia (hlavní vchod z Jiráskova náměstí) shromáždí v chodbě vlevo, uchazeči kteří budou konat JPZ v učebnách A, B, D a E (viz přiložená pozvánka CERMAT) se po příchodu do budovy gymnázia shromáždí v hlavním vestibulu po pravé straně. Odtud je pedagogický dozor nasměruje do příslušných učeben, aby byli nejpozději v 8:25 hodin na svém místě dle zasedacího pořádku. 


S sebou si uchazeč přinese pouze psací potřeby (řádně modře nebo černě píšící kuličkové pero) a pro test z matematiky rovněž rýsovací potřeby a tuto pozvánku. Používání kalkulátoru, mobilu, slovníků, tabulek a dalších pomůcek není dovoleno. JPZ je písemná a koná se z oblastí matematika a český jazyk v rozsahu učiva odpovídajících ročníků základní školy. Zkouška z matematiky trvá v základní verzi 85 minut, zkouška z ČJ L 70 minut. K uskutečnění testování budou použity jednotné testy připravené společností CERMAT. Odpovědi na testové otázky se budou zapisovat do záznamového archu. Zkouška z matematiky začíná v 8:30, zkouška z ČJL v 10:55 (u některých skupin žáků s PUP muže být později). Předpokládaný úplný konec zkoušek je po okolo 12:25. hodin.


Oficiální výsledky přijímacího řízení (včetně hodnocení jednotného testování) budou zveřejněny v úterý 16. června 2020 nejdříve v 15.00 hod. na www.gymnaziumtu.cz a na úřední desce školy. Jednotlivé školy převezmou výsledky JPZ všech svých uchazečů z databáze CERMAT a použijí je pro zpracování výsledného pořadí.  Výsledky jednotlivců budou zveřejněny pod číselným kódem, kterým je část čísla jednacího uvedená před lomítkem. Uchazeči, kteří nekonají JPZ na Gymnáziu Trutnov, obdrží elektronicky sdělení s důležitými informacemi a číslem jednacím v příštích dnech. Ke vzdělávání bude přijato nejvýše 60 uchazečů, kteří splní podmínky přijímacího řízení a umístí se nejlépe v konečném pořadí. Podrobná kritéria hodnocení byla publikována na konci ledna a jsou k dispozici zde. Nahlížet do spisu, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (nikoliv s výsledným pořadím) a podávat podněty nebo připomínky související s vedeným správním řízením, je možno v úterý 16. června 2020 od 12:00 do 14:00 hodin. 


Rozhodnutí o přijetí se nebudou rozesílat. Zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webu školy a veřejně přístupném místě ve škole je splněna zákonná povinnost. Okamžikem zveřejnění začnou běžet také lhůty pro uplatnění zápisového lístku. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou k dispozici ve čtvrtek 18. června 2020. Prosíme zákonné zástupce nepřijatých uchazečů, aby si vyzvedli oficiální rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení osobně v sekretariátu školy (Jiráskovo náměstí 325) ve dnech 18. - 19. června 2020 vždy v čase mezi 7.30 – 15.00 hodin. Rozhodnutí nevyzvednutá v uvedeném termínu osobně budou po uplynutí stanovené doby rozeslána poštou do vlastních rukou adresáta. Uchazeč projeví svou vůli a zájem vzdělávat se na zvolené škole odevzdáním zápisového lístku. Zaregistrovaný zápisový lístek je nutno dle zákona doručit do školy do pěti pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (do úterý 23. 6. 2020). Zápisový lístek je možné odevzdat přímo ve škole nebo jej zaslat poštou. V takovém případě musí otisk poštovního razítka potvrzovat, že ZL byl předán k poštovní přepravě do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijatých uchazečích (do úterý 23. 6. 2020). Upozorňuji, že za okamžik doručení se považuje zveřejnění hromadných výsledků přijímacího řízení na webu (úterý 16. 6. 2020). Náhradní termín přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit k PZ a omluví se v souladu se zákonným postupem (z vážných důvodů písemně nejpozději do 3 dnů od konání zkoušky - za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií)), je stanoven na 23. 6. 2020.


Zápisový lístek lze vzít zpět pouze v případě, kdy uchazeč nebyl nejprve přijat na upřednostňovanou školu z kapacitních důvodů, ale po uvolnění míst byl přijat ke vzdělávání novým rozhodnutím ředitele školy. Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí není na základě zákona 135/2020 Sb. možné podat v roce 2020 odvolání. Je ale možné v případě, že uchazeč splnil kritéria pro přijetí, avšak nebyl přijat z kapacitních důvodů, podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o vydání nového rozhodnutí musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

 

Organizace JPZ v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

 

Před vstupem do budovy a v budově je nezbytné dodržovat odstup od ostatních osob 2m.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovodným osobám!

Do budovy uchazeči vstoupí, a ve společných prostorách se budou pohybovat, výhradně se zakrytím úst a nosu rouškou.

Každý uchazeč bude mít k dispozici dvě roušky a sáček na jejich bezpečné uložení.

Při vstupu do budovy všichni uchazeči odevzdají čestné prohlášení s aktuálními údaji a dále se budou přesně řídit pokyny pedagogického dozoru.

Ve škole je v dostatečném množství k dispozici prostor k umývání rukou (tekoucí studená a teplá voda, mýdlo, dezinfekce).

Uchazeči si před vstupem nebo při příchodu do učebny, kde budou vykonávat zkoušku, umyjí ruce mýdlem a následně ruce vydezinfikují. Po celou dobu pobytu ve škole budou pečlivě dodržovat          hygienu rukou.

Uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit do školy s až 30 minutovým předstihem, v místnosti, kde proběhne zkouška, budou rozesazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u         oken.

Po dobu, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, kde je dodržen předepsaný odstup, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

 

Osoby s rizikovými faktory (stanovilo MZ ČR):

 

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že uchazeč patří do rizikové skupiny?

 

Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Před prvním vstupem do školy uchazeč předkládá toto podepsané prohlášení 

(formulář prohlášení je k dispozici v příloze - vyplňte předem doma s datem konání JPZ a přineste do školy již vyplněné, zamezíte komplikovanému odbavení při příchodu do školy):

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Uchazeč, která spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči. Bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl uchazeč opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

 

Informaci o tom, že uchazeč patří do rizikové skupiny, je nezbytné škole poskytnout s dostatečným předstihem (nejpozději ve středu 3. června 2020), aby mohla být přijata přiměřená organizační opatření. V jejich naplňování bude uchazeč a jeho zákonný zástupce ve vlastním zájmu se školou aktivně spolupracovat.


Petr Skokan, 22. 5. 2020

 

 

 

 

 

                                                                                                          PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
priloha-cestne-prohlaseni-o-neinfekcnosti-1.pdf Čestné prohlášení o neinfekčnosti ke stažení STÁHNOUT