Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Maturitní témata pro rok 2017/ 2018

Maturitní témata pro rok 2016/ 2017

MATURITNÍ OKRUHY ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD 

  1.    Psychologie jako věda

  2.    Vybrané kapitoly z dějin psychologie

  3.    Psychické jevy – poznávací procesy

  4.    Psychické jevy – paměť, pozornost, učení

  5.    Psychické jevy – motivace a vůle, emoce

  6.    Psychologické pojetí osobnosti

  7.    Vývoj osobnosti

  8.    Duševní zdraví a jeho poruchy

  9.    Sociologie jako věda

10.    Vybrané kapitoly z dějin sociologie

11.    Sociální útvary

12.     Struktura společnosti a sociální stratifikace

13.    Socializace a sociální interakce

14.    Kultura a společnost

15.    Sociální kontrola a patologické jevy ve společnosti

16.    Ekonomie jako věda

17.    Dějiny ekonomických teorií

18.    Trh a tržní mechanismus

19.    Národní hospodářství

20.    Hospodářské politiky státu

21.    Fiskální politika

22.    Finanční trh – bankovní systém ČR a monetární politika

23.    Ekonomická integrace

24.    Právo a právní systém

25.    Právní řád

26.    Občanské právo

27.    Trestní právo

28.    Rodinné právo

29.    Pracovní právo

30.    Soudní řízení

31.    Ústavní pořádek ČR

32.    Ústava: Moc zákonodárná

33.    Ústava: Legislativní proces

34.    Ústava: Moc výkonná – vláda

35.    Ústava: Moc výkonná - prezident

36.    Ústava: Moc soudní, NKÚ a územní samospráva

37.    Ideologie a politické spektrum

38.    Teorie státu a občanství

39.    Typy států a forma vlády

40.    Demokracie a volby

41.    Mezinárodní organizace

42.    Filosofické systémy ve staré Indii

43.    Filosofické systémy ve staré Číně a Japonsku

44.    Předsokratické období v řecké filosofii

45.    Sofisté a Sókratův mravní odkaz

46.    Platón – ontologie, gnozeologie, etika

47.    Aristotelés - ontologie, etika, logika

48.    Vybrané myšlenkové proudy helénské filosofie

49.    Patristika a scholastika

50.    Renesance jako duchovní obrat

51.    Empirismus a racionalismus

52.    Významní myslitelé francouzského osvícenství

53.    Základní myšlenky z díla I. Kanta

54.    Německá klasická filosofie a marxismus

55.    Voluntarismus a jeho pojetí člověka

56.    Pozitivismus a pragmatismus

57.    Existencialismus

58.    Vybrané filosofické směry současné doby

59.    Vývoj filosofického myšlení v českých zemích

60.   Některé filosofické a etické problémy a způsoby jejich řešení


UČITELÉ PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY


Mgr. Václav Fojt
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská