Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Maturitní témata

MATURITNÍ OKRUHY ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD 

  1.    Psychologie jako věda

  2.    Vybrané kapitoly z dějin psychologie

  3.    Psychické jevy – poznávací procesy

  4.    Psychické jevy – paměť, pozornost, učení

  5.    Psychické jevy – motivace a vůle, emoce

  6.    Psychologické pojetí osobnosti

  7.    Vývoj osobnosti

  8.    Duševní zdraví a jeho poruchy

  9.    Sociologie jako věda

10.    Vybrané kapitoly z dějin sociologie

11.    Sociální útvary

12.     Struktura společnosti a sociální stratifikace

13.    Socializace a sociální interakce

14.    Kultura a společnost

15.    Sociální kontrola a patologické jevy ve společnosti

16.    Ekonomie jako věda

17.    Dějiny ekonomických teorií

18.    Trh a tržní mechanismus

19.    Národní hospodářství

20.    Hospodářské politiky státu

21.    Fiskální politika

22.    Finanční trh – bankovní systém ČR a monetární politika

23.    Ekonomická integrace

24.    Právo a právní systém

25.    Právní řád

26.    Občanské právo

27.    Trestní právo

28.    Rodinné právo

29.    Pracovní právo

30.    Soudní řízení

31.    Ústavní pořádek ČR

32.    Ústava: Moc zákonodárná

33.    Ústava: Legislativní proces

34.    Ústava: Moc výkonná – vláda

35.    Ústava: Moc výkonná - prezident

36.    Ústava: Moc soudní, NKÚ a územní samospráva

37.    Ideologie a politické spektrum

38.    Teorie státu a občanství

39.    Typy států a forma vlády

40.    Demokracie a volby

41.    Mezinárodní organizace

42.    Filosofické systémy ve staré Indii

43.    Filosofické systémy ve staré Číně a Japonsku

44.    Předsokratické období v řecké filosofii

45.    Sofisté a Sókratův mravní odkaz

46.    Platón – ontologie, gnozeologie, etika

47.    Aristotelés - ontologie, etika, logika

48.    Vybrané myšlenkové proudy helénské filosofie

49.    Patristika a scholastika

50.    Renesance jako duchovní obrat

51.    Empirismus a racionalismus

52.    Významní myslitelé francouzského osvícenství

53.    Základní myšlenky z díla I. Kanta

54.    Německá klasická filosofie a marxismus

55.    Voluntarismus a jeho pojetí člověka

56.    Pozitivismus a pragmatismus

57.    Existencialismus

58.    Vybrané filosofické směry současné doby

59.    Vývoj filosofického myšlení v českých zemích

60.   Některé filosofické a etické problémy a způsoby jejich řešení


UČITELÉ PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY


Mgr. Václav Fojt
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská
Mgr. Zuzana Vařáková